SORU CEVAPSORULARINIZ

CEVAP


SORU CEVAP

Soruyor.
10 Mart 2015 tarihinde tarafımıza düzenlenen ve ihraç kayıtlı olduğu için KDV hesaplanmayan faturaya ilişkin malzemelerin tarafımızca ihracı teslimat koşullarındaki anlaşmazlıktan dolayı 15 Haziran 2015 tarihi itibariyle gerçekleştirilememiştir. 30 Haziran tarihine kadar ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz, ancak 3 aylık süreyi geçirdik. Ek süre almamız mümkün mü? Aksi halde ne gibi bir cezai müeyyide ile karşılaşrız? Teşekkürler.


CEVAP.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mal ve Hizmet İhracatı” maddesinin, tecil-terkin sisteminin yer aldığı (c) bendinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait kdv, ihracatçılar tarafından ödenmez hükmü yer almakta olup bir sonraki paragrafta “Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.” Hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede size 10 Mart 2015 tarihinde düzenlenen fatura için Kanunda yer alan sürenin sonu, takip eden Nisan ayından itibaren 3 ay içinde, 30 Hazirandır. Diğer yandan, maddenin aynı bölümünde “İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.” Hükmüne yer verilmiştir. Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinin B.İhracat İstisnası bölümünün 8.6. İhracat İçin Ek Süre Verilmesi başlığında, “İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirilir. Buna göre, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen bir malın (teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üçüncü ayın sonuna kadar) ihracatının gerçekleşmemesi halinde, ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile istenir. İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekler. Vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından mükelleflerden ek süre talebine dayanak olay veya durumun tevsikine yönelik herhangi bir belge talep edilmez. Ek süre verilmesinde mücbir sebebin varlığı 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü esas alınarak belirlenir. İhracatın kanuni süresinde gerçekleşmesine engel teşkil eden ve mücbir sebep kabul edilmeyen haller ise beklenmedik durum sayılır. Bu çerçevede; ihracatın yapılacağı ülkedeki savaş hali/siyasal karışıklıklar, ekonomik belirsizlik ve durgunluk, yurt dışındaki alıcının sipariş ertelemesi/iptal etmesi, teslim programındaki değişiklikler, bedelin transferinde karşılaşılan aksaklık veya gecikmeler, akreditif süresinin dolması, ihraç edilecek malın tüketim mevsiminin geçmesi, uygun depolama koşullarına sahip olunmaması, ithalatçı ülke ile yaşanan siyasi veya ekonomik sorunlar, ihraç malının taşınmasında karşılaşılan sorunlar (gemilerin yükleme limanlarına gecikmeli yanaşması, taşıma aracı veya konteyner bulunamaması), milli tatiller, iklim koşulları, gümrüklerde yaşanan sorunlar (gümrüklerdeki araç yoğunluğu, gümrüklerde grev-iş yavaşlatma), resmi makamlardan ihracat için izin alınamaması gibi haller beklenmedik durumlar kapsamında değerlendirilir. Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar mücbir sebep veya beklenmedik durum sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt ettikleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş isteyebilir.” İfadelerine yer verilmiştir. Ek süre talebinin olumlu karşılanmaması durumu, daha doğru ifadeyle, ihracatın zamanında gerçekleşmemesi durumuna ise 8.7. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali başlığında yer verilmiştir. Böyle bir durumda vergi dairesinin doğrudan ihraç kayıtlı mal alan mükellefe başvurması söz konusu değildir. Ancak imalatçı firma ödediği KDV ve faizi için alımı yapan mükellefe rücu ederse, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, alıcı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. “ Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkündür.”

Soruyor.
.... alanında faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefi bir AŞ'yiz, personelimizin işe gelip gitmesinde yaşadığı sıkıntılarda dolayı servis hizmeti veren bir firmayla anlaşmayı planlıyoruz. Firmanın kendine ait araçları bulunmakla birlikte, bunun yanında firma bize servis hizmet vermek için dışarıdan araç da kiralayacak. Firmanın hem kendi aracı olması hem de dışarıdan araç kiralanması durumunda vereceği servis hizmetinde bize düzenleyeceği fatura tevfikatının ne şekilde olacağı hususunda bilgi vermebilirmisini


CEVAP.
Öncelikle şirketinizin alacağı servis hizmetinde, araçların hizmeti veren firmanın kendisine ait olması ya da hizmeti veren firmanın alt firmalardan bu araçları temin etmesinin şirketinizin vergisel yükümlülüklerini etkileyen bir durumu olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, şirketiniz, sözleşmeyi hizmeti veren x firması ile akdedecek, şirketinize sözleşmeyi imzalayacağı firmanın faturası gelecektir. Servis hizmetlerindeki kdv tevkifat uygulamasından söz etmek gerekirse, Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulamasının düzenlendiği 2.1.3 bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar iki gruba ayrılmış olup, 2.1.3.1.a da KDV mükellefleri kısmi tevkifat yapacak alıcılar arasında sayılmıştır. Aynı Tebliğ’in Servis Taşımacılığı Hizmeti başlıklı 2.1.3.11 bölümünde kdv mükelleflerinin aşağıda belirteceğimiz taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir. KDV tevkifatının yapılacağı servis taşıma hizmetlerine, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. Bu çerçevede, şirketiniz personelinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas edeceği servis hizmetlerine ilişkin olarak yapacağı taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) kdv tevkifatı uygulayacaktır.

Soruyor.
Mahrece iade durumunda, ithalat sırasında gümrükte ödediğimiz kdv'yi iade alabilir miyiz? Teşekkürler.


CEVAP.
İthal edilen malın herhangi bir sebeple geldiği yere iade edilmesi olan mahrece iade durumunda vergisel anlamda üzerinde durulması gereken, ithalatçıların gümrükte ödediği ve indirime tabi tuttuğu KDV’nin ne olacağıdır. İthal edilen malın yürürlükteki ihracat mevzuatına göre alıcısına iade edilmesi durumunda, iade işleminin ilgili gümrük ve ihracat mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, iade ve mahsup işlemlerinin genel hükümler çerçevesinde yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Konuyla ilgili, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, VUK’un 413’üncü maddesine dayanılarak verilen “Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi” konulu 10.01.2012 tarihli özelge şu şekildedir: “İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest bölgeden ithal ettiğiniz ürünlerin siparişe uygun olmaması nedeniyle mahrecine iade ettiğinizi belirterek bu ürünlere ilişkin ithalat aşamasında ödenen katma değer vergisinin iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir. KDV Kanununun 11/1-a maddesinde ihracat istisnası kapsamında gerçekleşen işlemler nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV nin, aynı Kanunun 32. maddesine dayanılarak iade edilebileceği hükme bağlanmış, konuyla ilgili yayımlanan muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde iadenin usul ve esasları açıklanmıştır. Bu çerçevede, serbest bölgeden ithal edilen ve siparişe uygun olmadığı için geri gönderilen (mahrecine iade edilen) mallar nedeniyle ithalatta ödenen KDV nin, KDV Kanunun 11 ve 32. maddeleri kapsamında iade edilmesi mümkündür”.

Kemal DURAL Soruyor.
Serbest bölge Gümrük Müdürlüğünden ithal ettiğim eşyalar vasfına uygun çıkmaması dolayısıyle mahrecine iade edilerek ithalat sırasında ödediğimiz KDV'nin nasıl tahsil edileceği konusunda bilgilendirmenizi önemle rica ediyor,çalışmalarınızda başarılar diliyorum


CEVAP.
Serbest bölgeden ithal edilen ve siparişe uygun olmadığı için geri gönderilen mallar nedeniyle ithalatta ödenen KDV’nin KDV Kanunu 11 ve 32. Maddeleri çerçevesinde iade alınması mümkün bulunmaktadır. Genel hükümler çerçevesinde mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: - Standart iade talep dilekçesi - Satış faturaları listesi - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

enes sarıtaş Soruyor.
12.06.2016 tarihinde serbest bolgeye girişi tescil edilen 19040 adet malımın 277 adedini bugun (17.06.2016) geri gondermek istiyorum. mahrecine iade işlemi uygulamak ıstıyoruz adet fıyatları aynı olmak zorunda mı cıf toplamları uzerınden naklıye vb masrafları dahıl edecekmıyız.


CEVAP.

fatih sonkaya Soruyor.
Merhaba, İthal ettiğimiz eşyanın mahrecte karıştığı bildirildi. İhracatcı firma eşyanın geri gönderilmesini istedi. Bu durumda eşyayı mahrecine iade etiğimiz taktirde ödemiş olduğumuz KDV yi geri alabilirmiyiz?


CEVAP.

Yakup Soruyor.
Hayırlı akşamlar 2016 yılında bir makina parçası faturasını 730 hesabına aldım aynı yıl iadesini ters kaydıyla yapa bilirdim ama iade işlemi 2017 yılına kaldı nasıl bir işlem yapmalıyım iade kaydında yardımcı olurmusunuz işin içinden çıkamadım


CEVAP.

You have more useful info than the British had colonies preI-WIW. Soruyor.
You have more useful info than the British had colonies preI-WIW.


CEVAP.

GULBİN YOLCUOĞLU Soruyor.
İthal aldığımız ürünlerin yurtdışına iadesi ihracat sayılıyor mu ?


CEVAP.

fkibkjtkqm Soruyor.


CEVAP.

Soruyor.
Fast Shipping Cialis Daily wotttask cialis online prescription Hedygeadia Amoxicillin Anti


CEVAP.

Mahmut Karademir Soruyor.
Merhaba, Bağımsız denetim raporu hazırlamak zorunda olan firmalar arasında kollektif şirketler ve serbest bölge firmaları varmı?


CEVAP.

Soruyor.
order cialis


CEVAP.

Soruyor.
cheap generic cialis


CEVAP.

Soruyor.
brand name cialis online


CEVAP.

Soruyor.
antabuse sales canadian


CEVAP.

Soruyor.
cialis online prescription


CEVAP.

Soruyor.
comprare cialis online


CEVAP.

Soruyor.
brand name cialis online


CEVAP.

Soruyor.
stromectol ivermectin buy - ivermectin ivermectin lotion 0.5


CEVAP.

Soruyor.
Acheter Belgique


CEVAP.

Soruyor.
https://buysildenshop.com/ - viagra nj


CEVAP.

Soruyor.
http://buystromectolon.com/ - buy stromectol ivermectin


CEVAP.

Soruyor.
Propecia


CEVAP.

Soruyor.
Viagra Belgium


CEVAP.

Soruyor.
viagra pfizer online


CEVAP.

Soruyor.
https://buytadalafshop.com/ - Cialis


CEVAP.

Soruyor.
stromectol tablets buy


CEVAP.

Soruyor.
https://buypropeciaon.com/ - buy propecia 5mg


CEVAP.

Soruyor.
Marca Propecia


CEVAP.

Soruyor.
No Prescription Needed Metronidazole


CEVAP.

Rohit Soruyor.
good one keep it up online piano


CEVAP.

Soruyor.
Cialis


CEVAP.

Soruyor.
Zithromax 250 Mg Dosage


CEVAP.

Soruyor.
Zithromax


CEVAP.

Soruyor.
https://buypriligyhop.com/ - Priligy


CEVAP.

Soruyor.
https://buylasixshop.com/ - Lasix


CEVAP.

Soruyor.
Buy Orlistat Diet Pills


CEVAP.

Soruyor.
http://buyplaquenilcv.com/ - plaquenil lupus


CEVAP.

Soruyor.
dapoxetina generico


CEVAP.

Soruyor.
Cialis Nebenwirkungen Prostata


CEVAP.

Soruyor.
http://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax


CEVAP.

Soruyor.
furosemide nursing implications


CEVAP.

Soruyor.
where can i buy isotretinoin skin health low price mastercard


CEVAP.

Soruyor.
buy hydroxychloroquine 200 mg


CEVAP.

Soruyor.
How To Get Cialis


CEVAP.

Soruyor.
what does prednisone do


CEVAP.

Soruyor.
https://buyneurontine.com/ - Neurontine


CEVAP.

Soruyor.
Buy Alli In Mexico


CEVAP.

Soruyor.
http://prednisonebuyon.com/ - Prednisone


CEVAP.

Soruyor.
gabapentin for sleep


CEVAP.

Soruyor.
Viagra


CEVAP.

Soruyor.
Azithromycin Vs Amoxicillin Chlamidia


CEVAP.

Soruyor.
no presription finasteride


CEVAP.

Soruyor.
Cialis A Que Edad


CEVAP.

Soruyor.
Achat Viagra En Inde


CEVAP.

Soruyor.
cialis online


CEVAP.

Soruyor.
How To Buy Viagra In Germany


CEVAP.

Soruyor.
Generic Why Does Viagra Stop Working


CEVAP.

Soruyor.
Stromectol


CEVAP.

Soruyor.
Viagra


CEVAP.

Soruyor.
furosemide drug class


CEVAP.

Soruyor.
Zithromax Sachet


CEVAP.

Soruyor.
Pharmacy Rx One Viagra


CEVAP.

Soruyor.
cialis online reviews


CEVAP.

Soruyor.
Priligy


CEVAP.

Soruyor.
Cialis Medicamento Para Que Sirve


CEVAP.

Soruyor.
Prednisone


CEVAP.

Soruyor.
Mejor Tuenti Para Tomar Propecia


CEVAP.

Soruyor.
Discount Valtrex


CEVAP.

Soruyor.
plaquenil dosage


CEVAP.

Soruyor.
Acheter Cialis Ligne Belgique


CEVAP.

Soruyor.
Priligy Dapoxetina 30 Mg


CEVAP.

Soruyor.
cialis viagra combo pack


CEVAP.

Soruyor.
cialis viagra combo pack


CEVAP.

Soruyor.
viagra maximum dose


CEVAP.

Soruyor.
non prescription viagra shop viagra online Comprar Cialis Calidad


CEVAP.

Soruyor.
cialis commercial buying cialis online safe does cialis work for multiple occasions


CEVAP.

Soruyor.
lasix to bumex furosemide dosage Achat Baclofene Alcool


CEVAP.

Soruyor.
prednisone interactions prednisone online purchase need to buy prednisone without a scdript


CEVAP.

Soruyor.
levitra generic priligy canada Levitra Generique En Officine


CEVAP.

Soruyor.
Cialis E Propecia apedlelp https://www.apriligyn.com


CEVAP.

Soruyor.
OptopStillet best price for levitra 20mg bivaPhaxilla Buy Now Free Shipping Macrobid Real Pills Overseas


CEVAP.

Soruyor.
Cialis Meilleur Site Fquzvu withdrawal symptoms of plaquenil Ksbtha


CEVAP.

Copyright © REFORM YMM Tüm Hakları Saklıdır.